මගෙ සතුට


හැඩුවත් කදුලක් කදුලක් ගානෙ... දුකක් නෑ මට...
සතුටුයි... සිය දහස් වාරයක්...
මේ ඇස් දියවෙන්නට තරම් හැඩූ හැටි...
අමතක නෑ කොහොමටවත්...
හීනෙක වත් දැක්කෙ නෑ...
ඒ සතුටු කදුලු බව...
ඉතින් අද...
මගෙ සිතට සතුටුයි...
කවමදාකම වත්...
නොලැබු...
නොලැබෙනා තරම්...


0 comments:

Post a Comment